Adatkezelési tájékoztató

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Sió Pláza bevásárlóközpont weboldalára, a www.sioplaza.com oldalra (a továbbiakban: weboldal vagy honlap) történő belépés és a weboldal, illetve az azon található szolgáltatások használata, a weboldalon való regisztráció kizárólag az alábbi feltételekkel, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaival összhangban megengedett. A honlap látogatója, felhasználója (a továbbiakban: Látogató) a weboldalra történő belépéssel, használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat.

A weboldal regisztrált jogosultja, tulajdonosa a Sió Ingatlan Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-927486; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

A weboldal tulajdonosa a Sió Ingatlan Invest Kft., így tulajdonosa, illetve jogszerű felhasználója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak, védjegynek és más szellemi tulajdonjogoknak. A látogató e körben egyedül a weboldal megtekintésére, olvasására jogosult, a weboldal tartalmáról nyomtatással, letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, kizárólag nem kereskedelmi célból jogosult, minden egyéb célú felhasználásához a Sió Ingatlan Invest Kft. előzetes engedélyét köteles beszerezni. Tilos a weboldal bármely részének másolatát felhasználni vagy továbbítani kereskedelmi haszonszerzési céllal, tilos továbbá bármely más műbe, publikációba, weblapba építése.

A weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az oldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, és a Sió Ingatlan Invest Kft., illetve az üzemeltető legjobb szándéka ellenére is előfordulhat, hogy az oldalon esetlegesen hibás, hiányos vagy félreérthető információ is megjelenhet. Mivel a tájékoztatáson kívüli egyéb célokat a weboldal tartalma nem szolgál, az itt található információk pontosságáért, teljességéért sem a Sió Ingatlan Invest Kft., sem az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát, így a látogató ezen információkra alapozva semmiféle követeléssel nem léphet fel, ezen információkra követelést vagy más igényt nem alapozhat. Mindezekre tekintettel sem a Sió Ingatlan Invest Kft., sem az üzemeltető, sem ezek alkalmazottai, megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve ebbe mindenféle korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett-, járulékos- vagy következményi veszteséget is), amelyek a weboldalra történő belépésből vagy használatából erednek. A Sió Ingatlan Invest Kft. és az üzemeltető is kizárják továbbá felelősségüket a weboldal működésével kapcsolatos zavarokból eredő károkért, továbbá a weboldalon elhelyezett kapcsolódási pontok (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások) segítségével megnyitott más internetes honlapok használatából eredő károkért. Az oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként a Sió Ingatlan Invest Kft-től, illetve az üzemeltetőtől eltérő harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állhatnak. Ezen kapcsolódó honlapokhoz a Sió Ingatlan Invest Kft., illetve az üzemeltető csupán hozzáférést biztosít, nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Sió Ingatlan Invest Kft., illetve az üzemeltető valamely alkalmazottja, megbízottja megvizsgálta, jóváhagyta.

A weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatók módosítások, javítások, továbbá a weboldalhoz való hozzáférés bármikor korlátozható, megszüntethető, vagy felfüggeszthető, a weboldal folyamatos, hibátlan működése nem garantált. Azonban mindemellett mind a Sió Ingatlan Invest Kft., mind pedig az üzemeltető megtesz mindent a weboldal megfelelő, folyamatos működéséért, az általuk elhelyezett tartalom jogszerűségéért, pontosságáért és helyességéért. Az esetleges változtatásokról, módosításokról a látogatók a weboldal ezen részén értesülhetnek.
A weboldalhoz kapcsolt Facebook oldalon a látogatónak lehetősége van hozzászólásokat elhelyezni a Sió Pláza profilja alatt. A Sió Pláza Facebook oldalára regisztrálók elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit, azaz, hogy az üzenőfalon sem a Sió Ingatlan Invest Kft-re, sem pedig az üzemeltetőre, sem pedig a Sió Plázában található üzletekre, vagy az oldalt használó többi látogatóra vonatkozó negatív kommunikáció nem folytatható, illetve nem jeleníthető meg, az ilyen jellegű tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzője, elhelyezője nem kerül külön értesítésre, erre kizárólag az adott látogatónak az oldalról történő kizárásakor kerül sor. A Facebook oldallal kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Admin-nak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben. Az Admin számára a cover kép alatti Üzenet gombra kattintva lehet üzenetet küldeni. A látogató kizárásra kerül, ha:

Mind a Sió Ingatlan Invest Kft., mind pedig az üzemeltető fenntartják a jogot, hogy az ilyen tartalmakat eltávolítsák a látogató előzetes, külön értesítése nélkül, illetve, hogy az ilyen tartalmat közzétevő látogatót kizárják a weboldal, illetve a weboldalhoz kapcsolt Facebook oldal további használatából.

A látogató a Sió Pláza, illetve a weboldal működésével összefüggő kérdéseit, észrevételeit, illetve panaszait a info@sioplaza.com email címen, illetve az adatfeldolgozó fenti elérhetőségein keresztül jelezheti. A választ a Sió Ingatlan Invest Kft., illetve az üzemeltető a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül igyekszik megadni.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Mind a Sió Ingatlan Invest Kft., mint adatkezelő, mind pedig az üzemeltető, mint adatfeldolgozó tiszteletben tartja a Látogatók személyiségi jogait, így különösképpen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatvédelmi jogait, s e szabályokat tevékenységük ellátása során magukra nézve minden esetben kötelezően alkalmazzák és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.

Fogalmi meghatározások:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: a Látogatóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Látogató neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Látogatóra vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: a Látogató akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: a Látogató nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos a Látogatóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Látogatóval helyreállítható. A Látogatóval akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Sió Ingatlan Invest Kft. rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha a Látogató hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

Ha a személyes adat felvételére a Látogató hozzájárulása alapján került sor, a Sió Ingatlan Invest Kft. a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –

további külön hozzájárulás nélkül, illetve a Látogató hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célja

A Sió Ingatlan Invest Kft. a Látogató által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve a Látogatónak a Sió Ingatlan Invest Kft.-hez benyújtott dokumentumokon, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban a hozzászólás biztosítása, illetve a látogató által tett észrevételek, feltett kérdések, esetleges panaszok kezelése céljából kezeli.

Sem az adatkezelő, sem az üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Minden olyan esetben, ha az adatokat a Sió Ingatlan Invest Kft., illetve az üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánná felhasználni, úgy erről a látogatót előzetesen tájékoztatja, és az új célú adatkezeléshez hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy e felhasználási módot megtiltsa.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87559/2015.

A kezelt adatok köre

A rögzített személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama

A Sió Ingatlan Invest Kft. adatkezelésének maximális időtartama eltérő hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. A Látogató hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a Sió Ingatlan Invest Kft. a Látogató személyes adatait legfeljebb 5 (öt) évig, de ezen időszakon belül is csak addig, amíg a Látogató a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja. Törvényen vagy önkormányzati rendeleten alapuló kötelező adatkezelés esetén a Sió Ingatlan Invest Kft. a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli a Látogatónak a jogszabályban megjelölt személyes adatait, a jogszabályban meghatározott célból. Az adott ügyletre vonatkozó egyéb adatkezelési időtartamokat a vonatkozó általános szerződési feltételek és az egyedi szerződések tartalmazzák.

A látogató által elkövetett a Felhasználói feltételeket sértő cselekmény, illetve a weboldal vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó rendszere elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a látogatót kitiltani, illetve bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősségre vonás kezdeményezése esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni.

Adatfeldolgozás

A Sió Ingatlan Invest Kft. által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között Sió Ingatlan Invest Kft. határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Sió Ingatlan Invest Kft. felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során – a Sió Ingatlan Invest Kft. rendelkezései szerint – más adatfeldolgozót igénybe vehet. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Sió Ingatlan Invest Kft. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Sió Ingatlan Invest Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a Sió Ingatlan Invest Kft. üzleti tevékenységében érdekelt.

Adatbiztonság

A Sió Ingatlan Invest Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Látogató magánszférájának védelmét.

A Sió Ingatlan Invest Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Sió Ingatlan Invest Kft. megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Sió Ingatlan Invest Kft. a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Látogatóhoz rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Sió Ingatlan Invest Kft. és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

A Sió Ingatlan Invest Kft. és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Sió Ingatlan Invest Kft.-nek.

Az adattovábbítás feltételei

A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz a Látogató hozzájárult, vagy törvény, illetve önkormányzati rendelet azt megengedi.

A Látogató kapcsolatfelvételkor megadott adatait a Sió Ingatlan Invest Kft. a Sió Pláza property managerének, a BNP Paribas Real Estate Magyarország Zrt.-nek (1123 Budapest, Alkotás út 23.; Cg.01-10-041992) továbbíthatja.

Az adatok továbbítására, átadására harmadik személyek vagy hatóságok számára – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag a látogató előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén van lehetőség. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy az adatkezelő bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak oly mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

Tájékoztatási kötelezettség

A Látogatóval az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Látogatót – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Látogató jogai és érvényesítésük

A Látogató kérelmezheti a Sió Invest Ingatlan Kft.-nél

A Látogató kérelmére a Sió Invest Ingatlan Kft. tájékoztatást ad a Látogató általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Látogató személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Személyes adataik kezeléséről a látogatók bármikor írásban, az adatfeldolgozó fenti elérhetőségein, illetve az info@sioplaza.com címre küldött emailben tájékoztatást kérhetnek. Az emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor hiteles, ha azt a látogató által regisztrált email címről küldik.

A Sió Invest Ingatlan Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, a Látogató erre irányuó kifejezett kérelmére írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Sió Invest Ingatlan Kft.-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A Látogató tájékoztatását a Sió Invest Ingatlan Kft. csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Sió Invest Ingatlan Kft. írásban közli a Látogatóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Sió Invest Ingatlan Kft. tájékoztatja a Látogatót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Sió Invest Ingatlan Kft. rendelkezésére áll, a személyes adatot a Sió Invest Ingatlan Kft. helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

Az adatok törlését az info@sioplaza.com email címen, illetve az adatfeldolgozó fenti elérhetőségein keresztül lehet jelezni.

Törlés helyett a Sió Invest Ingatlan Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Látogató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Látogató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Sió Invest Ingatlan Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Látogató vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Látogatót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Látogató jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérés a szolgáltatás további igénybevételét nem befolyásolja, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában a látogató nem lesz képes egyes szolgáltatásokat (pl.: egyes akciókon, nyereménysorsolásokon való részvétel, stb.) igénybe venni.

Ha a Sió Invest Ingatlan Kft. a Látogató helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Sió Invest Ingatlan Kft. tájékoztatja a Látogatót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

A Sió Invest Ingatlan Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Sió Invest Ingatlan Kft. a Látogató tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Látogató a Sió Invest Ingatlan Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha Sió Invest Ingatlan Kft. 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, a Látogató – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Látogató választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Sió Invest Ingatlan Kft. a Látogató adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha a Sió Invest Ingatlan Kft. a Látogató adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Látogató személyiségi jogát megsérti, a Látogató a Sió Invest Ingatlan Kft.-től sérelemdíjat követelhet. A Látogatóval szemben a Sió Invest Ingatlan Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Látogatónak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is. A Sió Invest Ingatlan Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A Sió Ingatlan Invest Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket, illetve adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítás tartalmáról a módosítást követően valamennyi látogatót (pl. belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) tájékoztatja. A szolgáltatás további használatával a látogatók a megváltozott felhasználási és adatkezelési szabályokat tudomásul veszik és elfogadják.

Sió Pláza

Adatkezelési tájékoztató nyitvatartás

  • Hétfő
  • Kedd
  • Szerda
  • Csütörtök
  • Péntek
  • Szombat
  • Vasárnap
Bezár